Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. 11 Listopada 23 58-580 Szklarska Poręba
Tel./fax 075/7172611
Email: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl

Konkurs

Wyniki konkursu „FOTOGRAFIA OPOWIADA” temat lutowy ZIMA

I-miejsce zdobył Radosław Pelisiak ze Szklarskiej Poręby za prace zatytułowaną „ZIMA-3”
II-miejsce zdobył Radosław Pelisiak ze Szklarskiej Poręby za prace zatytułowaną „ZIMA-4”
III-miejsce zdobył Marek Rawski z Jeleniej Góry za prace zatytułowaną „ŚNIEŻYCA”

Wyróżnienie otrzymuje Jerzy Zając z Podgórzyna za prace zatytułowaną „LODOWY SEN”
Wyróżnienie otrzymuje Lechosław Pustowaruk z Piechowic za pracę zatytułowaną „FAKTURA ŚNIEGU”
Serdecznie gratuluję zwycięzcą oraz bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komisarz konkursu Jarosław StoczyńskiWyniki konkursu "FOTOGRAFIA OOWIADA" temat styczniowy PRZETWORZENIA-IMPRESJE:

I- MIEJSCE zdobył Krzysztof Łukasiewicz za pracę zatytułowaną PORANNA IMPRESJA 3

II - MIEJSCE zdobł Stanisław Graczyk za pracę zatytułowaną MROZEM NA SZKLE MALOWANE

III MIEJSCE zdobył Jerzy Zając za pracę zatytułowaną TEATR LALEK

Dwa wyróżnienia otrzymują:

Jerzy Zając za pracę zatytułowaną SŁOŃCE NA ZIEMI

Krzysztof Łukasiewicz za pracę zatytułowaną PORANNA IMPRESJA 2

Gratuluję zwycięzcom i bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komisarz konkursu Jarosław StoczyńskiREGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO KONKURS MIESIĄCA „Fotografia opowiada”

ORGANIZATOR
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne (JTF) w Jeleniej Górze
Współpraca: Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs realizowany jest w okresie: od 11.01.2021 do 31.01.2022 roku, w cyklach miesięcznych i jest otwarty dla wszystkich osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w nim. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Każdy z tematów konkursu na dany miesiąc będzie publikowany na stronie www.jtf.com.pl i na stronie: www.muzeumdomhauptmannow.pl przed rozpoczęciem miesiąca.

Tematy miesiąca:
1. Styczeń –„Przetworzenia-Impresje”
2. Luty -„Zima”
3. Marzec- „Czarno-białe”
4. Kwiecień -„Wokół Wlastimila Hofmana”
5. Maj - „Szlakiem Sztaudyngera”
6. Czerwiec -„Artystyczna Szklarska Poręba”
7. Lipiec -„Światło”
8. Sierpień -„Kwiaty”
9. Wrzesień -„ Duch Gór”
10. Październik - „Martwa natura”
11. Listopad - „Śladami braci Hauptmannów w Karkonoszach”
12. Grudzień - „Ruch”.

WARUNKI KONKURSU MIESIĄCA
Do udziału w konkursie będą przyjmowane maksymalnie trzy prace. Obrazy mogą być modyfikowane elektronicznie lub w inny sposób przez autora pod warunkiem, że przeważa zawartość fotograficzna. Wymiar fotografii minimum 1080 pixeli krótszy bok przy 300 dpi., maksymalny rozmiar pliku to 5Mb. Nazewnictwo plików jest wymagane (unikatowa nazwa pracy). Słowa takie jak „Bez tytułu” i „Bez nazwy” nie są akceptowane jako część lub całość tytułu obrazu, podobnie jak nazwy plików zdjęć wykonanych przez aparat. Fotografie należy przesyłać w formie cyfrowej, jako plik zdjęciowy JPG. Na przedniej stronie obrazu nie wolno umieszczać tytułu ani identyfikatora autora. Prace uczestnika zostaną oceniane w kolejności w jakiej je nadesłał. Obrazy cyfrowe nie mogą być zmieniane w żadnym kierunku, przez organizatora lub sprzęt konkursowy przed lub w trakcie oceniania. Gdy obraz zostanie zaakceptowany do konkursu ten sam obraz lub kopia tego obrazu wykorzystywana do celów związanych z konkursem będzie nosiła ten sam unikalny tytuł. Nie można zmieniać tytułu takiej samej pracy przedstawionej we wcześniejszym konkursie w celu wprowadzenia jej na inny konkurs organizowany przez JTF. Obraz pod tym samym tytułem uczestnik może zgłosić tylko raz w danym konkursie, różne zdjęcia pod tym samym tytułem będą odrzucone.

Wszystkie zgłoszenia uczestników i ich prace muszą odpowiadać regulaminowi oraz jego warunkom, aby zostały dopuszczone do konkursu przez organizatora.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich oraz jakości otrzymanych zdjęć i ewentualnych uszkodzeń plików wynikających z problemów technicznych w trakcie transmisji przesyłania danych.

Wszystkie prace nagrodzone pierwszym miejscem w konkursach miesiąca zostaną przedstawione do „Konkursu Roku” w którym zostanie przyznana przez jurorów nagroda za najlepszą pracę roku.


Wszyscy zwycięscy pierwszego miejsca w konkursach miesiąca są zobowiązani do dostarczenia organizatorowi konkursu nagrodzonej pracy w formie papierowej o wymiarach 60cm x 40cm celem przedstawienia jej na wystawach pokonkursowych.

NARUSZENIE WARUNKÓW KONKURSU:
Jeśli w którymkolwiek momencie zostanie ustalone przez organizatora konkursu albo jurorów, przed, w trakcie lub po zakończeniu oceny konkursu, że uczestnik przesłał prace, w przypadku których jedno lub więcej zdjęć może nie spełniać niniejszych warunków zgłoszenia z uwzględnieniem podanych definicji, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z konkursu oraz unieważnienia wszelkich wyróżnień i nagród związanych z konkursem. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że decyzja organizatorów konkursu lub jurorów jest ostateczna.

ZGODY UCZESTNIKA W KONKURSIE I OCHRONA DANYCH
Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, uczestnik automatycznie potwierdza że posiada wszystkie prawa do tych zdjęć, w tym prawa autorskie które nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych oraz wizerunku osób trzecich. W przypadku osoby nieletniej wymagane jest załączenie zeskanowanej podpisanej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

Uczestnik konkursu zezwala organizatorowi na bezpłatne powielanie całości lub części zgłoszonych materiałów w celu publikacji związanych z konkursem.

Uczestnik zgłaszający uczestnictwo w konkursie wyraża wyraźną zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które podał, w tym adresu e-mail, przez organizatora do celów związanych z tym konkursem. Uczestnik zgadza się również na przesyłanie takich informacji przez organizatora, który udzieli oficjalnego uznania uczestnictwa w konkursie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że uczestnictwo w konkursie oznacza, że status i jego wyniki będą upublicznione.

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul Wojska Polskiego 37.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, a także prawo skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania tych danych osobowych.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w konkursie (a więc danych wymaganych w Karcie Zgłoszeniowej) oznacza rezygnację z udziału w nim.


Zgoda wyrażona na zakres przetwarzania danych uczestnika konkursu może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i okresie uzasadnionym celem przetwarzania wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w celu ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul. Wojska polskiego 37 z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: jtf@jtf.com.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

Uczestnik automatycznie akceptują niniejsze warunki i zgadza się z regulaminem konkursu poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Miesiąca.


TEMATY I SEKCJE
Różne (informacja dostępna na stronie www.jtf.com.pl w zakładce KONKURSY)
WPISOWE
Darmowy

KALENDARZ KONKURSU
Data otwarcia: początek miesiąca
Data zamknięcia: koniec miesiąca
Data oceniania: połowa następnego miesiąca
Data powiadomień: koniec następnego miesiąca

SKŁADANIE PRAC
Fotografie autorów wraz ze zgłoszeniem do konkursu przyjmowane są wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) w następujący sposób:
W e-mailu należy podać tytuł (Konkurs Miesiąca i Temat) w wiadomości wpisać imię i nazwisko, tytuły prac oraz adres zamieszkania . Fotografie z tytułem w nazwie pliku zamieścić w załącznikach. Wysłać wiadomość na: adres jtf@jtf.com.pl

JURORZY
Członkowie JTF oraz osoby z poza JTF powołane przez organizatora konkursu.
Osoby będące w składzie Jury, również mogą brać udział w Konkursie Miesiąca, jednak przy ocenie prac, na żadnym etapie, nie mogą oddawać głosu na swoje prace pod rygorem dyskwalifikacji.
NAGRODY “KONKURS MIESIĄCA”
I miejsce -Dyplom-
II miejsce -Dyplom-
III miejsce -Dyplom-
Wyróżnienie -Dyplom-
Wyróżnienie -Dyplom-
Nagroda w pliku PDF zostanie przesłana na e-mail zwycięscy.

NAGRODA „KONKURS ROKU”
Jurorzy konkursu spośród prac nagrodzonych w „Konkursie Miesiąca” wybiorą do dnia 15 stycznia 2022 roku laureata „Konkursu Roku”. Autor pracy wyróżnionej w Konkursie Roku I miejscem otrzyma nagrodę rzeczową, o wartości 300 złotych. Nagroda zostanie wręczona podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w muzeum : Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, ul.11 Listopada 23, w styczniu 2022 roku.

POWIADOMIENIA
Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.jtf.com.pl i na stronie muzeum : www.muzeumdomhauptamnnow.pl .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie, z uwagi na zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

KONTAKT
Komisarz konkursu: Jarosław Stoczyński
ul. Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia GóraTel. 603936300
jtf@jtf.com.pl

Informacje na temat Parku Ducha Gór:

1. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej

ul. Słowackiego 13, 58-580

Szklarska Poręba, tel. 75717 36 14